Právní podmínky akce 1+1

Obecná ustanovení

Akce platí od 3.10.2023 do 29.10.2023 nebo do vyprodání zásob. Akční balíček se vztahuje pouze na produkty uvedené v popisu, tedy pouze na hlavní produkt, na který se vztahuje sleva a produkt, který je uveden jako dárek zdarma v rámci Akce 1+1. Poskytnutí produktu zdarma je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením zboží do košíku, uhrazením platby za objednané zboží a řádným převzetím všech produktů uvedených v objednávce (všech částí zásilky).

Pokud spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu), platí (resp. Účastník bere s ohledem na
poskytnutí dárku zdarma na vědomí), že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré převzaté produkty. Pokud by právní úprava v konkrétním případě umožňovala Účastníkovi částečné odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu (tj. pouze ohledně určitého produktu), platí, že Účastník v takovém případě nesplnil podmínky Akce 1+1 pro uplatnění slevy a je povinen uhradit do 7 dnů ode dne odstoupení od
smlouvy rozdíl do plné ceny nevrácených produktů, resp. Organizátor je oprávněn tuto skutečnost zohlednit při vrácení části kupní ceny v rámci
započtení vzájemných nároků, s čímž Účastník vstupem do Akce 1+1 souhlasí.

Akční nabídku nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi na stránkách sportecas.cz. Prodávající má právo odmítnout objednávky, které budou vytvořené v rozporu s pravidly akce. Objednávky nesplňující pravidla akce budou zrušeny.

V případě, že dojde k vyprodání produktu zařazeného do Akce 1+1, není možné slevu nárokovat po uplynutí Doby konání akce, a to i v případě opětovného naskladnění.

Závěrečná ustanovení

1. Organizátor Akce 1+1 nepřebírá vůči Účastníkům žádné jiné závazky a Účastníci Akce 1+1 nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech

2. Organizátor Akce 1+1 nenese žádnou odpovědnost za rychlost načítání ani přenos dat webových stránek.

3. Organizátor si vyhrazuje právo Akci 1+1 zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce 1+1 oznámením na svých internetových stránkách.

4. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o
jakékoliv otázce s Akcí 1+1 spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce 1+1 lze písemně zasílat na adresu Organizátora: SPORTECAS s.r.o., Na Návsi 6. 25218 Úhonice nebo telefonicky na 313035535.

5. Na Akci 1+1 se uplatní Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád Organizátora.

6. Zapojením do Akce 1+1 vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Akce 1+1 a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.

7. Vymáhání účasti v Akci 1+1 soudní cestou je vyloučeno. 

8. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail, fakturační a případně doručovací adresa („Osobní údaje“) společností SPORTECAS s.r.o., Na Návsi 6, 25218 Úhonice, IČ 24179353, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C186052 jako správcem Osobních údajů Účastníka za účelem  účasti Účastníka v Akci 1+1.

Zpracování Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro realizaci Akce 1+1, tj. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Organizátor a Účastník. Osobní údaje zpracovávané pro tento účel budou uchovávány po dobu trvání Akce 1+1 a po dobu nutnou k ochraně práv Organizátora v souvislosti s Akcí 1+1. Organizátor dále zpracovává jako správce (dále jako „Správce“) část Osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a město bydliště pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Zpracování Osobních údajů pro tento účel bude probíhat na základě souhlasu uděleného Účastníkem Akce 1+1. Souhlas může Účastník Akce 1+1 kdykoliv odvolat, zákonnost zpracování Osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

9. V souvislosti se zpracováním Osobních údajů bere Účastník Akce 1+1 na vědomí, že má následující práva: právo požadovat přístup k Osobním
údajům; právo požadovat opravy nebo vymazání Osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; právo na přenositelnost dat; právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz a další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

10. Kromě uvedených Správců, mohou být poskytnuté nezbytné Osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem, které zajišťují doručení objednaného zboží. V rámci zpřístupnění Osobních údajů dalším společnostem uvedeným výše, může docházet k předávání Osobních údajů do třetích zemí na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo standardních smluvních doložek.

11. Při zpracování Osobních údajů Správcem dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které může mít pro
účastníka právní účinky nebo se ho dotknout podobným způsobem. V takovém případě může účastník požadovat lidský zásah Správce při
zpracování Osobních údajů, dále vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí učiněné prostřednictvím automatizovaného zpracování.

12. Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v Akci 1+1, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v Akci 1+1, nebude možné, aby se účastník Akce zúčastnil. Správce je možné kontaktovat prostřednictvím kontaktu uvedeného výše nebo na internetových stránkách společnosti SPORTACAS s.r.o.

13. Úplná a přesná pravidla a podmínky Akce jsou dostupné na webových stránkách https://www.sportecas.cz/pravni-podminky-akce-1-1/

15. Tato pravidla Akce jsou účinná dnem: 3.10.2023. 

16. Tato Akce se řídí českým právem